Privacyverklaring

Aircostek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, met speciale aandacht voor de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie met onze klanten te waarborgen, hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.aircostek.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Aircostek, gevestigd te Stanfriesweg te Enkhuizen, kvk-nummer: 57766800

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website en de verstrekte gegevens niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten en andere elementen op deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van reproductie, herhaling of gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is ten strengste verboden.

Artikel 4 – Het beheer van de website

De beheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de website te schorsen, onderbreken of beperken, evenals informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met wetgeving.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor storingen of onderbrekingen van de website, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en gegevens.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Aircostek en worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties en het verwerken van bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@aircostek.nl.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van wet- of regelgeving kunnen persoonsgegevens aan autoriteiten worden verstrekt, maar niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen. Als u deze niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@aircostek.nl.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard voor de wettelijk bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Uw toestemming hiervoor is geldig voor dertien maanden.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u zich richten tot: Aircostek, info@aircostek.nl.